خرید
بی من هر کجا میروی مرو
می سوزم از هوای دلتنگیت
شعله بر استخوان من بزن
تا آب شود دلِ سنگیت