خرید
در سینه ات عشق دگری حبس شدو وای به حالم
با یار دگر بین تو خون بس شدو وای به حالم
در مجلس غیر بوده ای و یار گزیدی
رقصیده و هم رقص شدو وای به حالم