خرید
لاله ی پر درد سازی من اینجام پس تو کجایی
قلبتم از من جدا شد تنهایم پس تو کجایی
نباشی قلبم میگیره چون بودی مرهم دلها
بی نفس داره میمیره تو ورق پاره نوت ها