خرید
دل من دوباره باز عاشق شده
آره شیفته ی اون صدات شده
من می خوام که دور از تو باز بمونم
دل من مخالف انجام این کارم شده