خرید
بایک نظرعاشقت شدم من
جان مذبح خاطرت کنم من
پیداست وفادارتوهستم
دل وقف علایقت کنم من