خرید
پادگان غرق غریو آخرین فریادهای درد بود
ارتشی از آرمان بر شانه های مرد بود
شانه زخمی ، چکمه خاکی
تیر در دستان او