خرید
عمریه زنده نبودم عمری زندگی نکردم
حالا که آخر خطم پی زندگی می گردم
هزار تیکه شدم مثله یه پازل
که هر کی منو پیوند زد به دلخواه