خرید
شدم برگ زردیه پاییزسرد
ازوقتی چشات توچشام زل نزد
ازوقتیکه پنهونی عاشق شدی
فقط اشک توچشمای من حلقه زد