خرید
پاییز باز اومد چه فصل بیخودی
این همون مهره که ازم جدا شدی
دلگیرم از دنیا تقصیر پاییزه
من اشک میریزم اون برگ میریزه