خرید
غم و نفرت در میان عشق ما زنگ جدایی می زنند
عقل های خسته ی ما در جدال. پا در میانی می کنند
عشق ما بود که بهاری سبز سبز حالا شده پاییز زرد
در مکاتب مینوشتند که بُوَد در سینه ام دنیای درد