خرید
شیشه ی عمر تو شکست و رفتی
عاقبت ما آدماست، توی جهان هستی
تو بودی سرپرستِ من یه وقتی
چطور دلت اومد بری و بقچه بستی