خرید
تو که مثل بارون بهاری
عطر گل های زیبا رو داری
بوی زلف تو مرا رها کرد
در میون دل من جا باز کرد