خرید
میون ما پرانتز واشده یعنی
یه چیزی خالیه جاش که باید باشه
پره حرفه که جاشد تو سه تا نقطه
یا مثه یه سکوت میتونه معنا شه