خرید
تو که مروارید چشمات ، مثل آسمون میمونه
تو که اون روح لطیفت ، مثل آب ، زلال میمونه
تو که خنده روی لبهات ، مثل قند، شیرین میمونه
تو که اشک بیاد تو چشمات ،مثل مرگ برام میمونه