خرید
وقتی ازپنجره رفتنش را دیدم
ازخودم پرسیدم
به کجا خواهد رفت؟
درجوابِ به خودم نالیدم