خرید
زندگی من پوچ بود
مثه قدم زدن تو دود بود
هر روز هر روز تکرار بود
شب و روزم بی معنی بود