خرید
دیوونه کردی تو منو باز با اون خنده ی ناز
دیوونه کردی تو همه رو حتی ول کردی منو
حالا چرا من؟ چرا من؟ چرا من؟ چرا من؟
میدونستم از همون اول دلت با من نبوده