خرید
چشات دنیای من بودن عجب دنیای نامردی
بگو میخوام بدونم من دلیل اینهمه سردی
دلم میخواد دوباره باز دلیل خنده هام باشی
چی میشه مهربون باشی به اون روزا تو برگردی