خرید
چشای قشنگ خیست دلمو بهاری کرده
تیرنگاه مستت منوفراری کرده
مگه میشه باتوباشم خنده رولبام نباشه
الهی بمیره اونکه زندگیمو می پاشه