خرید
دلم امشب چه بی تاب شده
نیستی پیشم شبم تار شده
موندت پیش دلم خیال باطل شده
گفتن دوست دارم دیگه مشکل شده