خرید
رو به جنونم منه دیوونه
خاطره هام خیس کارم تمومه
چشم سیات موهای رنگ عسل
انگاری که جادو شدم بانوی شعروغزل