خرید
چشای خسته و پر اشکم انگار
هنوزم داره دنبالت میگرده
دلم با ناله و با آه و زاری
داره میگه شکسته، غرق درده