خرید
یادگاریِ من از تو آه و حسرت شد چه حیف
عشقِ پاکمان اسیر دستِ قسمت شد چه حیف
ناگزیر از رنج دوری و فراقیم ، ای دریغ
سهمِ ما از هم همین دوری و فِرقَت شد چه حیف