خرید
نمیشه باورم رفتی منو آه توی سینه
هنوزم چشم به راه تو یه عمر منتظر میشینه
دلم خیلی بهت دل بست اصلا بامن حواست هست
تو چشمات عشق نمی‌بینم منو میخوای بدی از دست