خرید
فردا اگر آمد تو نبودی چه کنم من
با دیگری در زمزمه بودی چه کنم من
با این همه غوغایی که در دور و بَرِ ماست
گر دادِ دلم را نَشِنودی چه کنم من