خرید
ببـــــــــــــــین عزیزم کار دنیا رومیشکنه میــــــــسوزونه دلها روچــــــاره نداریم جز دعا کــــردن
نگاه چجوری بــســته دستــا رو آخه وای از دست این دنیاچرا کینه داره از دلهـــــــــا
دنیا تووی این بــــازی اســـــتادِ
هر جا یه مجـنون، کشته فرهادِ