خرید
کاش به کنارم بیایی
ساغر شوی و می، آوری
جسم بی جانم را
با بوسه ای جان آوری