خرید
کاش میشد درد بی پایان من
درهیاهوی زمان خاکت کنم
یاکه چون آیینه ی صافی تورا
از کدورت های اوپاکت کنم