خرید
کاش که برق نگاهت اینهمه پیدا نبود
در نگاهِ دلنشینت اینهمه معنا نبود
کاش میگفتی که میخواهی مرا،ای ماهِ من
کاش میگفتی که تا دل اینچنین تنها نبود