خرید
کوه به کوه نمی رسه ادم به ادم می رسه
چرا بهت نمی رسم ای کوه با وقار من
کاشکی تو دامنه ی کوه منم یه خونه ای داشتم
روی قله های کوهم پیچک و لاله می کاشتم