خرید
با مزه شدی درمیاری ادا خُلا
تو که باخت دادی تو تموم تقابلا
به شکل عجیبی شد رویه عوض
با همه خوب شد با همه هم هس