خرید
کدخدا گر به ستم گندم دهقان ببرد
یابه دوز و کلک ازسفره او نان ببرد
نیمه شب چهره بپوشاند و دزدی برود
تخم مرغ وشتراز خانه دهقان ببرد