خرید
من همینم که همین ، زحمت ِ تغییر نکش
هنرم مرده از این معرکه تصویر نکش
تو همانی که همان ، ذره ای تغییر نکن
و خودت باش و خودت ، تکیه به تقدیر نکن