خرید
میخوام برم به کودکی
به کوچه ی عروسکی
به اون همه صلح وصفا
سلام کنم به زندگی