خرید
از قلبت منـــو ، بیرونم نکن
آشوبم منــــو ، ویرونم نکن
آغوشت برام دنیای منه
سلول تن تو جای منه