خرید
شبا با گریه خوابیدن قشنگه
ببین عشقم ،دلم یه دنیا تنگه
هنوزم عطر تو تو این اتاقه
تنم از فکر تو تبدار و داغه