خرید
گل یاسم گل یاسم باتو من پر احساسم
روتو من خیلی حساسم تو انتخابم وسواسم
گل یاسم گل یاسم گل زیبای من هستی
پرازعطری پر از حسی تو این دنیا تو تک هستی