خرید
کجایی من سلامم مانده بر لب
بیا جا مانده در ذهنم صدایت
کجایی تا شوم غرق هوایت
کجایی مانده چشم شوق به راهت