خرید
یه جایی گیر افتادیم میون موندن ورفتن.
یه نقطه از گرایی که نه تومیدونی ونه من.
بادستایی که خالیه یه عالم آرزو داریم.
تموم زندگیمونو به آینده بدهکاریم.