خرید
وقتی چشمات خیس گریه س، یادمن کن.
وقتی که دلت گرفته س یادمن کن.
وقتی ازهمه بریدی یادمن کن.
وقتی روزخوش ندیدی یادمن کن.