خرید
چرا تنگ شده دلِ من برای تو
چرا کردم بازم هوای تو
چرا ساعت وایساده نمیره جلو
یاد خوشیام افتادم باتو