خرید
من همان یارقدیمم که صدایم کردی
ازچه رو چشم دلت بسته رهایم کردی
همه ی عشق ووفاداری من درقدمت
پس چرا عشوه زدی یاکه نشانم کردی