خرید
باور بکن که واقعا حسی بهت ندارم
از ته قلبم میگم دیگه جنون ندارم
بیا یه بار دیگه بوسه به اشکام بزن
قسم به خاطراتم عکساتو آتیش بزن