خرید
یه روزی میاد دوس(ت) داشتنی
فرق میکنه هر چیزمون میرن روزای لعنتی
روزی میاد آشتی بده مارو با هم
مهربونی رو میاره