خرید
برو، آره برو چاره همینه
برو حتی اگه این راه دوره
از این صبح پر از ظلمت سفر کن
برو جایی که شب هاش غرق نوره