خرید
یک ثانیه سکوت برای این دلم
برای این دلی که شد ترک ترک
یک ثانیه سکوت به حرمت چشام
اشکایی که چکید که شد مثل تگرگ