خرید
قصهِ هر آدمی، تو زندگیش فرق میکنه
غم و شادی تو دلش، همیشه یادش میکنه
یکی بودِ زندگیم، خودم بودم تو قصه ها
اونی که تنهام گذاشت، یکی نبودِ بی وفا