خرید
چشمام رویه ساعته دیر کردی و منتظرم
دلم آتیش میگیره وقتی ازت بی خبرم
اَبروتو بالا ننداز نذار دیگه سر به سرم
پر و بالِ دلمی خوشگله خیره سرم