خرید
بذار تا حس بگیرم من ازین چشمایِ پُر لبخند
بذار احساسم این باشه که عشقِت شده سهمِ من
تو اون نم نمِ بارونی، رو تک درختی خشکیده
فقط دستِ تبر بوده که شاخه هاشو میچیده