خرید
بی خیال تو نمیشه دل من
دیگه عاقل نمیشه دل من
ضربه ها خوره دلم از دست تو
از تو رو دست خورده دل من